Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną „ Newsletter”

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustala się niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną „Newsletter” (dalej „Regulamin”).

 

§1 Definicje

1. Usługodawca (Organizator) – Modelemax.pl należący do Max sp. z o.o., ul. Okopowa 6A, 58-500 Jelenia Góra.

2. Użytkownik – podmiot korzystający z usługi Newslettera, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Regulamin – niniejszy regulamin, spełniający wymogi regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną rozumieniu art. 8 Ustawy.

4. Newsletter (Usługa) – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na nieodpłatnym przesyłaniu przez Usługodawcę za zgodą Użytkownika na wskazany przez Użytkownika adres e-mail danych mogących obejmować w szczególności informacje o stosowanych cenach sprzedaży za towary lub konkursach, nowościach lub innych usługach świadczonych przez Organizatora.

5. Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

 

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem świadczenia usługi Newsletter jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, akceptacją jego postanowień. Akceptacja niniejszego Regulaminu wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Do korzystania z usług określonych w niniejszym regulaminie, wymagane jest zarejestrowanie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej.

3. Korzystanie przez Użytkowników z Newslettera jest bezpłatne.

4. Korzystanie i świadczenie usługi Newsletter nie rodzi dla Użytkownika oraz Usługodawcy żadnych innych wzajemnych zobowiązań ponad te, wynikające z niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

5. Informacje otrzymywane w ramach Newslettera, w szczególności o stosowanych cenach nie stanowią oferty zawarcia umowy lub jakiejkolwiek promesy. Przesyłane w ramach Newslettera dane mają jedynie charakter informacyjny, marketingowy.

 

§3 Warunki świadczenia usług, rezygnacja

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych niniejszym regulaminem.

2. Usługodawca zobowiązuje się rozpocząć w możliwie najszybszym terminie świadczenie usługi związane z przesyłaniem Newslettera.

3. W ramach potwierdzenia rejestracji i rozpoczęcia usługi Newslettera Użytkownik otrzyma od Organizatora wiadomość e-mail potwierdzającą rozpoczęcie świadczenie usług objętych niniejszym Regulaminem.

4. Newsletter wysyłany będzie w terminach i częstotliwości ustalonej swobodnie przez Organizatora.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu częstotliwości dystrybuowania Newslettera.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z usług.

7. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia usług.

8. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z usług Newsletter poprzez zalogowanie się na stronie www.modelemax.pl jako użytkownik i w panelu „moje konto – ustawienie Newsletter” odznaczyć opcje „zapisz się do Newsletter”. Rezygnacja z usług przez Użytkownika oznacza także wycofanie zgody na otrzymywanie Newslettera i potwierdzona zostanie wiadomością e-mail z informacją o zaprzestaniu świadczenia usługi Newslettera.

 

§4 Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usługi Newsletter wynikającej z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usługi Newsletter wynikający z błędnego zamówienia Newslettera.

3. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego działania usługi Newsletter.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Newslettera niezgodnie z postanowieniami Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§5 Polityka prywatności, ochrona danych osobowych

1. Powierzone adresy poczty elektronicznej są wykorzystywane wyłącznie w celu korzystania z Usług opisanych w niniejszym Regulaminie i nie będą udostępniane osobom trzecim.

2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 

§6 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy kodeks cywilny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu będzie udostępniona na stronie internetowej Organizatora.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2017r