I. ZASADY OGÓLNE


1.Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:


a) Sprzedającym należy przez to rozumieć Max Spółkę z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze , przy ul. Okopowej 6a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS NIP 611-24-45-041 REGON 230002245,


b) Kupującym należy przez to rozumieć osobę fizyczną (w tym konsumenta w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która posiada konto klienta,


c) Konto Klienta - baza zawierająca dane Kupującego służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące wpłat z tytułu zamówień,


d) Sklepie należy przez to rozumieć prowadzony przez Sprzedającego pod adresem www.modelemax.pl sklep internetowy,


e) Regulaminie należy rozumieć niniejszy regulamin Sklepu internetowego,


f) Produkcie towary sprzedawane przez Sprzedającego w ramach Sklepu internetowego.

2. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedającego, za pośrednictwem sklepu internetowego, sprzedaży towarów Kupującym. Regulamin jest dostępny na stronie www.modelemax.pl dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.

3. Przed użyciem zakupionego towaru należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkowania dołączoną do danego produktu, gdyż opisy techniczne i zdjęcia zamieszczone na stronie www.modelemax.pl mogą zawierać błędy, za które firma MAX Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie zakupionego towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją użytkowania dołączoną do danego produktu oraz obowiązującymi regulacjami prawnymi.

5. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie www.modelemax.pl przed złożeniem zamówienia na towar dostępny w Sklepie Internetowym. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA, WYSYŁKA


1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie.


2. Kupujący jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.


3. W ramach rejestracji Kupującego w Sklepie Kupujący zobowiązany będzie podać następujące informacje:
1) nazwisko i imię Kupującego,
2) adres zamieszkania Kupującego,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. 2,
4) adres poczty elektronicznej Kupującego,
5) numer telefonu Kupującego.


4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
5. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym nastąpiło potwierdzenie realizacji zamówienia lub Kupujący otrzymał należność za zamówienie. Termin realizacji zamówienia wynosi do pięciu dni roboczych.


6. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.


7. Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.


8. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.


9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu lub wprowadzania do w nich zmian. Zmiany te będą obowiązywały od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego Sklepu i będą miały zastosowanie do zamówień złożonych po ich wprowadzeniu do systemu informatycznego Sklepu.
10. Kupujący realizuje zamówienia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie GLS. Koszt przesyłki Towarów pokrywa Kupujący, który wynosi:
a)przy zamówieniu towaru na wartość ponad 500 zł i przedpłacie na konto sklepu: przesyłka gratis,
b)przy zamówieniu towaru na wartość do 500 zł i przedpłacie na konto sklepu: koszt wysyłki 17,99 zł,
c)wszystkie przesyłki za pobraniem (płatność kurierowi): koszt wysyłki 20,99 zł,
d)koszt wysyłki za granicę Polski wg. cennika GLS,
e)maksymalna waga 1 paczki wynosi 30 kg.III.PŁATNOŚCI


1.Dostępne są następujące formy płatności za towary:
a) przy odbiorze należność pobiera pracownik firmy dostarczającej przesyłkę;
b) przelewem bankowym na rachunek firmy Max Sp. z o.o. WBK S.A. 87 1500 1429 1214 2007 6980 0000 wpisując w tytule płatności numer zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie wpływu należności na konto firmy Max Sp z o.o.
2. Wybór formy płatności należy do Kupującego.

IV. Przepisy dotyczące konsumentów : odstąpienie od umowy, reklamacje


1. Jeżeli nic innego nie wynika z Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Użytkowników będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedającym i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), zwanej dalej ustawą.


2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
b) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
c) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
d) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy. 


3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.


5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


8. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta , ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


9. Konsument od umowy nie może odstąpić w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
e) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.


11. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Jeleniej Górze.


12. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji przez okres dwóch od daty wydania mu Produktu.


13. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Produktu u Sprzedającego. Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: sklep@modelemax.pl lub pisemnie na adres Max Sp. z o.o. ul. Okopowa 6a, 58-500 Jelenia Góra.


14. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Sprzedający wymieni reklamowany Produkt na pozbawiony wad lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany, jeżeli reklamacja zostanie uznana. Produkt wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Produktu Sprzedający zwróci na rzecz Kupującego w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.


15. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający odsyła Produkt pozbawiony wad na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.

16. Jeżeli do zakupionego towaru nie została dołączona instrukcja użytkowania w języku polskim skontaktuj się z obsługą sklepu w celu wyjaśnienia sytuacji, lub odeślij nam bezzwłocznie zakupiony produkt. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie produktu.VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1.Sprzedający  jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego Sklepu. Rejestrując się w Sklepie Kupujący wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów marketingowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych" w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
2. Kupujący  ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.
3.Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedającego nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014r. i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.


2. O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Sprzedający zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.modelemax.pl Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w dniu ich zamieszczenia na wskazanej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej. Wprowadzone przez Sprzedającego zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień na towary złożonych przez Kupujących po wejściu w życie tych zmian.


3.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.


4.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.


5.Sprzedający wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.modelemax.pl


6. Rodzaje plików cookies, z których korzysta Sprzedający to:
a)Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
b)Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.modelemax.pl,
c)Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.


7.Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi strony internetowej nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.


8.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.


9.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827).